สวดมนต์ข้ามปี 2556 บทสวดมนต์ รับพรปีใหม่ 2556

ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว  สิ่งหนึ่งที่เราชาวพุธ ควรปฏิบัติ คือ การ สวดมนต์ข้ามปี  โดย การสวดมนต์ข้ามปี ต้องทำจิตใจให้ดี คิดดี ทำดี และควรจะ สวดมนต์ กับบทสวดมนต์  มีอยู่มากมายหลากหลาย โดย แนะนำให้สวดมนต์ข้ามปี บทพระปริตร โดยเฉพาะบท โพชฌังคปริตร และ อังคุลิมาลปริตรและว่ากันถึงมนต์พระปริตร 2 บทนี้ ในเว็บไซต์ จริยธรรม.คอม www.jariyatam.com อ้างอิงหนังสือ พุทธานุภาพ แต่งโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ สำนักพิมพ์อนันตะ ระบุไว้สรุปได้ว่า...

บทสวดมนต์ อังคุลิมาลปริตร คำสวด คือ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ 
ซึ่งคำแปลคือ...น้องหญิง ตั้งแต่อาตมาเกิดในอริยชาติแล้ว มิได้มีเจตนาจะทำลายชีวิตสัตว์เลยด้วยความสัตย์จริงนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของเธอด้วยฯ …ทั้งนี้ มนต์พระปริตร อังคุลิมาลปริตร นี้เป็นคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พระองคุลิมาลทำสัตยาธิษฐานเพื่อให้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกง่าย เมื่อกล่าวคาถาจบทารกก็คลอดโดยง่าย มีความสวัสดีทั้งแม่และลูก อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จึงสืบทอดเรื่อยมา และศรัทธากันว่า ขจัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ด้วย  
สำหรับมนต์พระปริตรบท โพชฌังคปริตร คำสวดคือ...

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถ เรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

คำแปลคือ...โพชฌงค์ 7 ประการ คือ 1. สติ ความระลึกได้ 2. ธัมมวิจยะ การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม 3. วิริยะ ความเพียร 4. ปีติ ความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิ ความสงบ 6. สมาธิ ความตั้งใจมั่น 7. อุเบกขา ความวางเฉย เหล่านี้เป็นธรรมที่พระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว บุคคลอบรมฝึกฝนให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระนิพพาน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ